Medarbejderhåndbog

Alle stuer i Columbus har et eksemplar af vores medarbejderhåndbog som vi allesammen skal have læst igennem.

I håndbogen findes brand- og evakueringsinstrukser, pædagogiske og interne politikker for medarbejdere og andet relevant materiale om hvordan vi gebærder os i Columbus samt noget obligatorisk pædagogisk litteratur.

Bemærk at enkelte dele af medarbejderhåndbogen såsom telefonnumre, instruks i alarm, litteratur m.m. vil være udeladt her på siden.

Medarbejderhåndbogen bliver opdateret løbende og er senest opdateret november 2014.
___

Indholdsfortegnelse

0.0 Beredskabsplan
0.0 Brand- og evakueringsinstruks

0.1 Ledelse og repræsentanter

1.1 Hygiejne

1.2 Mad og måltid

1.3 Tur

1.4 Ladcykler

1.5 Musik

1.6 Sukker

1.7 Knive, bål og grill

1.8 Børn og seksualitet

1.9 Vand og badning

1.10 iPads

1.11 Traditioner

2.1 Sygefravær

2.2 Ferie, feriefridage og afspadsering

2.3 Pause

2.4 Mobiltelefoni

2.5 Rygning

2.6 Alkohol og rusmidler

2.7 Computere

2.8 Flyttefridag

2.9 Forplejning

2.10 Pædagogisk planlægning

2.11 Morgenmøde

2.12 Barns sygdom

2.13 MED-udvalg

2.14 Retningslinjer for ansættelser

3.1.1 Alarm, Nord

3.1.2 Alarm, Syd

3.1.3 Alarm, Lyngby

3.2.1 Åbne- og lukkeprocedure, Nord

3.2.2 Åbne- og lukkeprocedure, Syd

3.2.3 Åbne- og lukkeprocedure, Lyngby

3.3.1 PP-tid og møder, Nord

3.3.2 PP-tid og møder, Syd

3.3.3 PP-tid og møder, Lyngby


4.1 KbhBarn

5.1 På vej i en anerkendende retning?

5.2 Lad dog børnene selv

5.3 Vuggestuen skal tilbage til børnene

5.4 Når du er bekymret for et barn – handlevejledning

5.5 En filur hjælper pædagoger og børn på vej

0.0 Beredskabsplan

Giftudslip, nødsituation i nærområdet eller vold udefra

HUSK: Brug altid sund fornuft og dømmekraft. Hjælp hinanden med at bevare roen.

Varsling ved situationer hvor alle skal opholde sig inde og forblive inde indtil
institutionens ledelse eller politi- og beredskabsmyndighed har givet besked om andet.

Varsling foregår ved at en person fra ledelsen mundligt oplyser om den opståede situation.

Opholder man sig inde i institutionens bygninger:
– Dørene låses og vinduerne lukkes og personale og børn samles i rummet på gulvet

– Personale og børn skal forblive i lokalet indtil anden besked gives mundtligt af
ledelsen eller politi- og beredskabsmyndighed

– Personalet skal sørge for ro og drage den nødvendige omsorg for børnene.

Opholder man sig udendørs på institutionens legepladser:
– Personale og børn bevæger sig hurtigst til deres stue og følger ovenstående.

Opholder man sig udenfor institutionen:
– Personalet bliver kontaktet telefonisk af en person fra ledelsen, som vil oplyse om den opståede situation samt give anvisninger.

– Personalet laver ekstra check på hvilke børn de har med

Ledelsen kontakter BUF Valby / Vesterbro / Kgs. Enhave

0.1 Ledelse og repræsentanter

Ledelse:
Charlotte Kvistgaard Rieck, leder
Joachim Oschlag, souschef
Lisbeth Nielsen, afdelingsleder Syd
Mette Halby Johansen, afdelingsleder Lyngby

Tillidsrepræsentanter:
Sine

Arbejdsmiljørepræsentanter:
Nanna
Isabel

Medindflydelse- og medbestemmelsesudvalg (MED) består af tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt leder og souschef.

(02/2018)

1.1 Hygiejne

Både børn og voksne bedes være omhyggelige med håndhygiejne.

Børn:
Børn skal (hjælpes til at) vaske hænder inden måltider.

Ved aflevering skal børn vaske hænder sammen med deres forældre.
Dette skal personalet introducere forældrene for.

Personale:
Hænder skal vasket og sprittes af efter:
– at have tørt en snotnæse
– at have skiftet ble
– hjulpet et barn med toiletbesøg

Pusleborde afvaskes med sanitetsmiddel efter brug.
Børnetoiletter aftørres og afvaskes med sanitetsmiddel efter behov.

Borde skal vaskes af efter formiddags- og eftermiddagsmad og frokost og i øvrigt efter behov.
Der skal fejes under og ved bordene efter måltiderne.

Kropsvæsker, fødevarer, aktivitetsmaterialer m.m. på gulve og vægge tørres op hurtigst muligt og det pågældende område afsprittes efter behov.

(09/2011)

1.2 Mad og måltid

I Columbus er ansvaret for mad og måltid i institutionen fordelt således:

– Det overordnede ansvar er ledelsens, som anerkender og involverer sig i køkkenets kompetencer og sikrer måltidets økonomi og derved overordnede kvalitet.

– Køkkenpersonalet har ansvar for den rette ernæringsmæssige sammensætning og den gode smagsoplevelse, samt den gode stemning i køkkenet, da dette rum er et samlingspunkt for mange medarbejdere i løbet af dagen.

– Det pædagogiske personale har ansvar for at måltidet på stuen er en god og inspirerende oplevelse for både det enkelte barn og for gruppen, samt at barnet bliver præsenteret for den mad som køkkenpersonalet har sammensat, på en positiv måde.

Måltider er for børn et samlingspunkt og en pædagogisk aktivitet, og børnene bliver involveret i og respekteret ved måltiderne.

Måltidet er for det pædagogiske personale en arbejdsopgave på linje med andre, og her skal følges de gængse pædagogiske retningslinjer som ved al anden pædagogisk aktivitet.

Dette kendetegner et godt måltid i Columbus
Måltidet tilberedes af gode råvarer, og er både smagfuldt og æstetisk at se på.

Måltidet er en helhedsoplevelse hvor sanserne stimuleres. Vi bruger mange forskellige krydderier, udskæringer, konsistenser, farver og temperaturer. Maden skal duftes, smages, føles og ses.

Vi skelner ikke mellem voksen- og børnemad, da det er vores ønske at børnene skal lære at spise al slags mad.

Vi lægger vægt på balancen mellem nye retter og genkendelighed, så barnet er tryg ved den mad der serveres i institutionen. Børnene bliver præsenteret for både traditionel dansk mad og internationale retter og fødevarestyrelsens anbefalinger for mad til børn i alderen 0-6 år bliver fulgt.

Hver stue henter mad og service i køkkenet, og bringer det på vogn til deres stue.
Der bliver spist i mindre grupper og der er en medarbejder tilknyttet hver gruppe.

Maden bliver serveret i mindre skåle og sat frem til børnene så det ser indbydende ud.
Ved at servere maden sådan, lægger vi op til og giver mulighed for, selv at øse op, og på den måde øve motorik og selvhjulpenhed.
Når børnene er aktivt deltagende i de praktiske opgaver omkring måltidet får de en større interesse i måltidet og en større nysgerrighed omkring det de spiser.

Børnene får hele måltidet præsenteret på deres tallerken, og de bliver opfordret til at smage.
Ønsker et barn ikke at spise en del af måltidet, opfordres barnet til at spise de andre dele.
Efterfølgende gange hvor den samme menu serveres, opfordres barnet igen til at smage hele måltidet.
Børn er ofte lang tid om at vænne sig til nye smage, og det er vigtigt at opfordre barnet til at smage ved hvert måltid.
Børn der ikke ønsker at spise dele af måltidet, bliver ikke præsenteret for alternativer.

Inden der spises bliver der sagt ”Værsgo’” og efter måltider bliver sagt ”Tak for mad” og ”Velbekomme”.
Undervejs i måltidet bliver der talt om hvad der spises og hvor maden kommer fra, og på den måde bliver forskelligt mad og forskellige madvarer præsenteret for børnene på en indsigtsfuld måde.

I det omfang det er muligt deltager børn fra 2-års alderen i borddækning, selv øse deres mad op på tallerkenen og være med til at tage ud af bordet.

Måltidet er en fælles oplevelse. Dette betyder at medarbejderne spiser et pædagogisk måltid sammen med børnene. Det er ikke tilladt at spise egen medbragt mad under måltidet.
Hvis man som medarbejder ikke kan spise maden af ernæringsmæssige, religiøse eller andre årsager, skal eventuelt medbragt mad spises i medarbejderens pause.

Madvarer
I børnehuset Columbus lever vi op til Københavns Kommunes retningslinjer for brug af økologiske madvarer.
Pr. juni 2014 bruger vi 90% økologiske madvarer i vores måltider.

Hvis det ikke er muligt inden for den økonomiske ramme at købe økologisk kød, fisk og fjerkræ, tilstræber vi at købe frilandsprodukter.

Specielle måltider
I forbindelse med påske og jul, bliver der serveret henholdsvis påske- og julefrokostmad – naturligvis tilpasset børnene.

Stuerne er altid velkomne til at tale med køkkenpersonalet om tematiske ønsker til mad i forbindelse med aktiviteter på stuen.
Køkkenpersonalet vil imødekomme sådanne ønsker i det omfang de vurderer, at der er ressourcer og økonomi til det.

Kulturelle og religiøse hensyn
Vi tilbyder vegetarisk alternativ til dem der måtte have dette ønske.
Vi tilbyder ligeledes vegetarisk alternativ til dem der af religiøse årsager måtte have brug for dette.

Andre kosthensyn
Vi tilbyder diætmad til børn med allergier og børn der af helbredsmæssige grunde har behov for diætmad.

Forudsætningen for at tage hensynet, er at der foreligger en lægeerklæring.
Erklæringen skal være underskrevet af en pædiater (børnelæge på hospitalsafdeling eller praktiserende børnelæge) og gerne påtegnet af en diætist i forhold til hvilken mad der henholdsvis bør og ikke må serveres for barnet.
Det er ikke tilstrækkeligt at egen læge har underskrevet lægeerklæringen.

(06/2014)

1.3 Tur

Alle aktiviteter udenfor Columbus har karakter af tur.
Pædagogerne på stuen er overordnet ansvarlige for turen og for at turpolitikken overholdes.

Før turen
– Der informeres om turen på morgenmødet
– En seddel med de deltagende børns navne medbringes på tur
– Børn der selv går, skal altid have trafikveste på

Undervejs på turen
– Hvis hele stuen er på tur, går der altid en pædagog bagerst og en fastansat forrest – dette gælder også ved ind- og udstigning af offentlige transportmidler
– Børn må under ingen omstændigheder afleveres til medarbejdere på tur, dvs. uden for Columbus’ matrikel. Forældre der prøver at aflevere henvises til ledelsen, der finder en løsning
– Mobiltelefon skal altid medbringes – hvis det er hele stuen som er afsted skal stuens mobil medbringes

Ture hvor medarbejderen er alene
– En pædagog eller erfaren medhjælper kan gå på tur alene med en gruppe på maksimalt 4 børn
– Der kan gøres enkelte undtagelser ift. antallet af børn – dette skal dog aftales på forhånd med ledelsen
– Ture hvor medarbejderen er alene må kun være til steder hvor der er andre mennesker
– Der må maksimalt gå to vuggestuebarn ved siden af klapvogn eller børnebus
– Ved ind- og udstigning af offentlige transportmidler skal børnene tælles, ligesom de skal tælles løbende under turen

Rygning og pauser
– Der må ikke ryges når man er på tur
– Der kan ikke afvikles pauser når man er på tur, dette gælder også heldagsture. Hvis det er foreneligt med arbejdet i øvrigt kan der eventuelt holdes en kortere pause, når man kommer tilbage til huset

(01/2014)

1.4 Ladcykler

Kun børn hvor forældre har givet samtykke på børnestamkortet, må transporteres i Børnehuset Columbus’ ladcykler.

Personale
Medarbejdere der skal transportere børn i Columbus’ ladcykler skal inden da have gjort sig bekendt med cyklens egenskaber ved at køre en tur med tomt lad.

Påstigning af børn skal ske fra én af to lokationer:
– ved barnevognsrummet i kælderen i Nord
– ved hovedindgang for ende af trappe

Er man alene medarbejder skal man sørge for at køre cyklen frem til en af disse to lokationer, inden man bringer børn til cyklen.

Er man flere end en medarbejder skal man sørge for at én medarbejder kører cyklerne frem til en af disse to lokationer inden man bringer børn til cyklerne.

Afstigning skal foregå ved samme to lokationer.

Er man alene medarbejder skal man bringe børn ind i institutionen inden cyklen stilles på plads.

Er man flere end én medarbejder skal man sørge for at mindst én medarbejder bringer børn ind i institutionen inden cyklerne stilles på plads.

Inden transport
– Barnet skal være påklædt til vejrforholdene – ladet er ikke overdækket
– Barnet skal have cykelhjelm på (enten institutionens eller egen)
– Hver siddeplads er monteret med sikkerhedssele som barnet altid skal have på når det sidder på siddepladsen

Under transport
Transporten skal ske ad cykelstier hvor det overhovedet er muligt, også selv om det betyder længere transporttid.

Transporten bør så vidt muligt være planlagt hjemmefra så alle medarbejdere kender til ruten.

(09/2010)

1.5 Musik

Det er et lovkrav i forhold til læreplanerne at præsentere børn for et bredt udsnit af æstetiske og kulturelle udtryksformer, herunder den danske kulturarv.
Musik skal derfor indgå som et væsentligt redskab i det pædagogiske arbejde.

Musik kan bruges som et redskab til at understøtte pædagogiske aktiviteter, for at fremme børns udvikling motorisk, socialt og sprogligt.
Musik kan anvendes som en kulturel udtryksform, være stemningsskabende og endda have helbredende virkning – hvis det bruges rigtigt.

Pædagogiske overvejelser:
Det er væsentligt at have for øje, hvilket formål musikken har i hverdagen.
Bliver musikken brugt som et middel til at opnå anden form for læring f.eks. socialisering, samarbejdsøvelser, opmærksomhed på hinanden etc.?
Bruges musikken som mål i sig selv – for musikkens skyld?
Bruges musikken til udvikling af musikalske færdigheder og læring af musikkultur?

Generelle retningslinjer for musikafspilning:
– Musikken skal bruges aktivt som pædagogisk aktivitet så man undgår det bliver unødig baggrundsstøj
– Volumen tilpasses aktiviteten for at undgå for højt støjniveau
– Vedkommende der starter musikken op, afslutter også eller giver ansvaret videre til en anden
– Observér effekten af musikken på børnegruppen – om børnene trives med musikken
– Vær opmærksom på sprogbrug i musikken – om det pædagogisk kan forsvares

Husk at fokus er på børnenes behov for musik og ikke på personalets behov.

(06/2011)

1.6 Sukker

Der er meget fokus på sukker og de skadelige virkninger, det har på børn.
Som en naturlig konsekvens af denne debat har et stigende antal forældre et ønske om at begrænse deres barns indtag af sukker.

Børnehuset Columbus ønsker at medvirke til at begrænse børns sukkerindtag og vi syntes overordnet at det er vigtigt, at børn lærer at skelne mellem sund og usund mad.

Det betyder
– At Columbus ikke serveres sukker i form af ren sukker, slik, kage, syltetøj, is, sodavand og saftevand eller lignende i Columbus.
– At Columbus vil servere levnedsmidler som indeholder meget begrænset mængde af sukker, så som brød, koldskål, risengrød m.m.

Undtagelser fra sukkerpolitikken
Nord og Syd:
– Der serveres æbleskiver med flormelis samt frugtsaftevand til julefesten
– Der serveres boller med glasur til fastelavnsfesten

Lyngby:
– Der serveres æbleskiver med flormelis samt frugtsaftevand til julefesten
– Der serveres boller med glasur til fastelavnsfesten
– Der serveres frugtsaftevand til sommerfesten, samt medbragte kager til kagekonkurrencen

Børnefødselsdage og forældrekaffe
Der er mange børnefødselsdage i Columbus, og vi har valgt at slik, is, og kage der indeholder sukker ikke må serveres ved børnefødselsdage. Dette gælder også for fødselsdage hjemme hos børnene, hvor personale fra institutionen deltager i arbejdstiden.

De samme retningslinjer gælder for forældrekaffe; der må medbringes lækre sager som ikke indeholder sukker.

Personalet skal i samarbejde med forældrene sørge for at disse retningslinjer bliver overholdt.

Columbus har en samling med opskrifter og forslag til hvad en sukkerfri fejring kan bestå af – den findes på hjemmesiden.

(07/2011)

1.7 Knive, bål og grill

Knive
Skal der benyttes knive til pædagogiske aktiviteter, skal der skal være 3 eller flere medarbejdere tilstede – heraf mindst én uddannet pædagog.

Den pågældende medarbejder der iværksætter den pædagogiske aktivitet, er ansvarlig for brugen af knive.
Er medarbejderen nødsaget til at forlade aktiviteten, skal ansvaret gives videre til en anden medarbejder.

Der skal være 3 ansatte på legepladsen når der anvendes knive som pædagogisk aktivitet.
Den som sætter aktiviteten i gang har det fulde ansvar. Når denne person er nødsaget til at forlade børnene, gives ansvaret til en anden ansat som tager over til vedkommende er tilbage.
Der skal kun tages knive frem i et sådant antal at der kan holdes nærkontakt med børnene under aktiviteten.

Bål og grill
Skal der tændes bål eller grill, skal der være 3 eller flere medarbejdere tilstede – heraf mindst én uddannet pædagog.

Der skal være en ansvarlig for bålet eller grillen, som sørger for optænding og nedslukning efter anvendelse.

Der skal være en ansvarlig for at tage sig af eventuelle ordinære opstående situationer med børnene ved bålet eller grillen, såsom trøst, hjælp, toiletbesøg og lignende.

Medarbejdere ved bålet eller grillen skal sikre børnene holder sikker afstand til ild og gløder og at der i øvrigt er stille og rolige forhold ved og omkring bålet eller grillen.

(06/2012)

1.8 Børn og seksualitet

Børnehuset Columbus skal være et trygt, sundt og sjovt sted at være, for både børn og personale. Vi er et stort hus og det er vigtigt at vi har en fælles holdning og ensartet tilgang til vores arbejde med børnene.

Denne politik har vi lavet fordi vi ved at børns nysgerrighed i forhold til deres køn og seksualitet er en naturlig del af deres udvikling men samtidig et følsomt og til dels tabubelagt emne. Vi har diskuteret indenfor hvilke rammer det er forsvarligt at børnene udforsker deres krop, seksualitet og forskellene på piger og drenge mens de er i Columbus.

Vores retningslinjer er lavet dels for at beskytte børnene mod grænseoverskridende adfærd fra kammerater, dels for at beskytte personale mod ubehagelige mistanker og ikke mindst for at mindske unødig bekymring hos forældrene.

Vi ser ofte at børnene er nysgerrige i deres krop og interesserer sig for forskellen mellem drenge og piger. For at imødekomme børnenes nysgerrighed har vi for eksempel Totte-bøger, hvor nøgenhed er synlig og den voksne kan bruge bogen som udgangspunkt for samtale med børnene. Vi oplever også at børnene spørger til køn, bruger ”frække ord” og laver kysselege.
Det er vigtigt at de voksne vurderer i hvert tilfælde, at det enkelte barn har det godt i disse lege og at dets grænser ikke bliver overskredet.

Selvom det er normalt at børnene vil tage tøjet af og undersøge hinandens kroppe, er det en regel i Columbus at børnene skal beholde bukserne på. Børnene får ikke lov til at løbe nøgne rundt, heller ikke i puderne når de får det varmt, eller om sommeren når der leges vandkrig og bades – sidstnævnte også for at beskytte børnene mod nysgerrige blikke fra fremmede i naboejendommene.

Når børnene er på toilettet eller får skiftet ble, kigger de ofte meget på hinandens kroppe og går også tæt på; f.eks. hen til toilettet for at se hvad de andre har lavet. Det er helt naturligt men det er vigtigt for os, at vi prioriterer det enkelte barns ret til at være privat og være blufærdig.
Derfor er vi ekstra opmærksomme og lytter til barnets signaler og beder andre børn om at gå lidt væk eller helt forlade badeværelset hvis barnet udtrykker behov for det.

Når vi skal vurdere om seksuelle lege mellem børn er acceptable og indenfor det enkelte barns grænser, har vi følgende tommelfingerregler; at børn, der leger seksuelle lege, er jævnaldrende, ligeværdige og ikke har skæve magtforhold i gruppen, samt at det er børn, der normalt også ville lege andre lege med hinanden.

Mange børn opdager at det kan være rart at onanere (med tøj på) ved at sidde uroligt på stolen eller gnubbe sig op af hjørnet på et bord. Børnene er ikke bevidste om at de onanerer og ved ikke at det er socialt uacceptabelt at gøre det offentligt.

Hvis barnet ellers trives, leger normalt og det ikke forstyrrer andre børns leg, griber vi ikke ind.

Hvis vi oplever unormal seksuel adfærd tager vi hånd om det på lige fod med anden unormal adfærd eller ikke-alderssvarende adfærd. Vi overvejer i hvert enkelt tilfælde og ved hvert enkelt barn hvordan situationen skal håndteres.

Børns Vilkår har stillet nogle rammer op for, hvad der kan betragtes som normal og unormal seksuel udvikling og adfærd. Vi bruger listen til at pejle efter når vi skal vurdere om et barns seksuelle udvikling eller adfærd giver anledning til bekymring.

2-5 år – almindelig seksuel adfærd:
– at være nysgerrig i forhold til, og eventuelt røre ved, familiemedlemmers køn og bryster.
– at tage tøjet helt eller delvist af
– at udforske hinanden og hinandens kønsdele ved at se på og ved at pille.
– at “bolle” (lege samleje) med tøj på.
– af vise numser og kønsorganer frem.
– at prøve at putte ting ind i hinanden (fingre, tusser, glaskugler, bær . . . )
Men børnene skal taktfuldt standses og have forklaret, at de ikke må, da det kan give rifter og infektioner.
– at være interesseret i og at udforske forskellene på kønnene.
– at børnegruppen sammen elsker “frække ord”.
– at have erektion.
– at spørge om køn og sex.

Og ting der falder uden for “normalområdet”:
– at have erektion næsten konstant.
– at lege med afføring i børnehavealderen.
– at slikke/sutte på andre børns kønsorganer eller at opfordre andre børn til at gøre det på sig.
– at tage på pædagogernes bryster/kønsorganer – eller at prøve at få andre børn eller voksne til at berøre egne kønsorganer.
– at putte ting ind i egen eller andres tissekone/numse, selv om det gør ondt, eller selv om voksne har sagt fra.
– at tale/tegne om seksualitet konstant – som en rille i en grammofonplade.
– at tvinge/presse andre til seksuelle lege eller til at tage tøjet af.
– at vide for meget om sex. Det er for eksempel ikke alderssvarende viden for et børnehavebarn, hvad oralsex er, hvordan sæd ser ud etc.
– at være seksuelt indladende/opfordrende over for voksne.

(06/2012)

1.9 Vand og badning

Strand
Må ikke benyttes til badning eller sopning.
Andre aktiviteter på strandområder såsom indsamling af materialer, spisning på grønt område m.m. aftales specifikt med ledelsen fra gang til gang inden afgang.
I forbindelse med andre aktiviteter må badebroer, tanger ud i vandet o.lign. ikke benyttes.

Soppebassin på institutionens område
Ved benyttelse af soppebassin på institutionens område skal der minimum være 2 medarbejdere til stede, hvoraf én skal være pædagog.
En medarbejder skal være fast placeret ved bassinet.
Bassinet skal altid tømmes når det forlades.

Soppebassin på Skydebanen
Soppebassin på Skydebanen må kun benyttes af børnehavebørn.
Der skal minimum være 3 medarbejdere tilstede, hvoraf én skal være pædagog, og maksimum 4 børn pr. medarbejder
En medarbejder skal være fast placeret ved bassinet.

Natursøer og vandhuller
Natursøer og vandhuller må benyttes ved pædagogisk aktivitet såsom indsamling af materiale, dyr m.m.
Natursøer og vandhuller må kun benyttes af børnehavebørn.
Ved benyttelse skal der minimum være 2 medarbejdere tilstede, hvoraf én skal være pædagog, og maksimum 3 børn pr. medarbejder.

Søer og kanaler i by og park
Spisning og andre aktiviteter må ikke finde sted i nærheden af søer og kanaler i by og park.
Ved ophold i nærheden af kanaler skal der altid udvises stor forsigtighed.

Svømmehal, friluftbad o.lign.
Må ikke benyttes.

(07/2013)

1.10 iPads

Ledelsen har et ønske om brug af iPads i den pædagogiske praksis i både vuggestue og børnehave i Børnehuset Columbus.

I Columbus vil vi benytte iPads i et læringsperspektiv og ikke et underholdningsperspektiv.

Brugen af iPads vil indgå på linje med vores andre pædagogiske aktiviteter.
Alle pædagogiske aktiviteter forudsætter høj grad af pædagogisk refleksion – samt at aktiviteten er bundet op på de pædagogiske læreplaner

Overordnet ønsker vi også at Columbus skal være en aktiv medspiller i børns digitale dannelsesproces, hvor ”digital dannelse” skal forstås som at kunne begå sig socialt og etisk i en virtuel virkelighed.

Nedenstående retningslinjer er lavet i fællesskab af ledelse og pædagoger, i en faciliteret arbejdsproces på en pædagogisk weekend efterår 2014.

Disse tre retningslinjer er trin 1 i en løbende proces med at udvikle brugen af digitale medier i Columbus:

1. iPad’en bruges altid med et pædagogisk formål, og altid i samarbejde med en voksen

2. iPad’en bruges kun hvis den kan tilføre en ekstra dimension til den pædagogiske aktivitet

3. Børnene skal have mulighed for at være eksperimenterende og medproducerende med iPad’en

Trin 2:
Alle pædagoger deltog i efterår 2015 på en iPad-workshop.

Målet og det særlige fokus på workshoppen var at lære nye former for dokumentation via iPad samt deling af dokumentationen med forældrene via iPad.

Alle blev undervist i app’en BookCreator samt formidling via app’en ShowBee.

Retningslinjer for brug af iPads vil blive evalueret i foråret 2017.

(08/2016)

1.11 Traditioner

I det følgende beskrives de faste traditioner i Columbus.
Hvis en stue har lyst til at gøre noget ekstraordinært ud af en af traditionerne, skal man huske at koordinere det med sin afdeling.

Januar

Columbus fødselsdag
– Uden forældre
– Den 16. januar holder afdelingerne fødselsdagsrock og synger Columbus’ fødselsdagssang
– Flag i fødselsdagsboller til frugt

Februar

Fastelavn
– Uden forældre
– Børn og voksne må komme udklædte
– Alle teams slår katten af tønden om formiddagen. Ingen ris, men oppyntning efter stuens temperament
– Fastelavnsboller med glasur til frugt

Marts/ April

Påske
– Uden forældre
– Stuen pyntes efter temperament
– Stuen leger, synger og læser historier om påske, forår, kyllinger mv.
– Køkkenerne tilbereder påskefrokost

Maj

Columbusløbet
– Vuggestuerne deltager med de 4 ældste og tager hjem for at spise
– Vuggestuerne og børnehaverne har fælles opvarmning – hver for sig
– Madpakke og vand til alle børnehaverne og fællesspisning. Derefter fælles lege og afslutning på legepladsen
– Lyngby deltager med de ældste børn.
– Forældre opfordres til at komme og heppe
– Alle stuer laver medaljer til deres børn.
– Stuerne laver banner og flag efter temperament


Juni

Sommerfest
Lyngby:
– Med forældre
– Nyt tema hvert år – så vidt muligt Columbus’ fællestema
– Optræden med sang, ca. 5 boder, forældredyst og afslutningsvis hotdogs over bål

Syd og Nord:
– Sankt Hans temafest
– Med forældre
– Vuggestuerne mødes tirsdag på hhv Syds tag og på Nords gård til fællessang
– Vuggestuerne laver stuevis en bod der kan prøves eller heksekunst der kan vises – og afslutningsvis spises hotdogs
– Børnehaverne mødes torsdag på Syds tag til fællessang
– Børnehaverne laver stuevis en bod der kan prøves eller heksekunst der kan vises – og afslutningsvis spises hotdogs
– Boder og kunst koordineres ved morgenmøder i april
– Forældrene skal komme præcist og børnene har vest på indtil de er hentet
– Alle medarbejdere skemalægges til 16.30 eller 17.00

September

Høstfest i Lyngby
– Uden forældre
– Børnene bliver klædt ud som bondedrenge og piger og der danses og leges i halm
– Der bliver lavet mad fra årets høst fra køkkenhaven

Oktober

Halloween
– Uden forældre
– Stuerne pyntes op efter temperament.
– Der kan leges, synges, fortælles historier og lignende om emnet

November

Lanternefest i Lyngby
– Med forældre
– Børnene laver lanterner
– Forældre og børn går sammen til Ermelunden, hvor der serveres suppe og brød
– Alle leger fælleslege sammen
– Vi går sammen hjem imens lanternesangen synges

December

Julearrangement

Nord:
– Med forældre
– Stuevis klippeklistre og æbleskiver
– Børnehaven går Luciaoptag

Børnehavnen Syd:
– Med forældre
– Der startes med Luciaoptog i garderoben og gangareal
– Der er klippe-klistre på stuerne
– Der afsluttes på taget med æbleskiver og gløgg

Vuggestue syd :
– Med forældre
– Afholdes i teams, med klippe-klistre på den ene stue og æbleskiver på den anden
– Børnehaven går Luciaoptog hvis det er muligt

Lyngby:
– Med forældre
– Forældrenes samles i caféen i Nord hvor de yngste børn mødes med dem
– De ældste går Luciaoptog og slutter i cafeen
– Der synges fællessange
– Spiser æbleskiver
– Afslutningsvis synges ”Nu er det jul igen” og slutter i garderoben

Ekstra
Alle stuer har mulighed for at holde bedsteforældredag og forældrekaffe efter temperament.

(02/2018)

2.1 Sygefravær

Børnehuset Columbus stiler efter en fælles indsats for udvikling mod et lavere sygefravær, og det er blandt andet betinget af et sundt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk.

Såfremt det konstateres, at en enkelt medarbejder har uforholdsmæssigt meget fravær på grund af sygdom, tager ledelsen initiativ til at den sygemeldte medarbejder kommer til en sygesamtale, hvor eventuelle løsningsmodeller kan drøftes.

Formålet med dette er:
– At skabe dialog mellem ledelsen og medarbejdere for at finde årsager til sygefravær, samt aftale individuelle tiltag for at nedbringe sygefraværet
– At forsøge at fastholde medarbejderen i institutionen
– At synliggøre eventuelle arbejdsmiljøbelastninger

Hermed kan:
– Sygefraværet nedbringes
– Afskedigelse på grund af for stort fravær imødegås
– Arbejdsmiljøbelastninger afhjælpes

I forbindelse med indkaldelse til sygesamtale har medarbejderen altid mulighed for at tage en bisidder med. Medarbejderen har også mulighed for at rette henvendelse til ledelsen hvis medarbejderen har opklarende spørgsmål til indkaldet.
Ved længere tids sygefravær vil ledelsen holde tæt kontakt med den sygemeldte samt eventuelt udarbejde en mulighedserklæring i samarbejde med den sygemeldte.
Der vil kunne opstå situationer, hvor omfanget af sygefraværet gør, at institutionen af driftsmæssige hensyn ikke har mulighed for at opretholde ansættelsesforholdet, men den ansatte vil have fået tilbud om en sygesamtale inden.

Sygemelding skal ske ved at ringe på afdelingens mobil kl. 7.00:

Nord: 27 88 82 13
Syd: 27 88 82 00
Lyngby: 27 88 82 13

– Raskmelding til næste hverdag skal ske på samme numre inden kl.12:30
– Syge- og raskmelding kan IKKE foretages via SMS eller mail
– Er man syg op til en weekend, skal man ringe fredag inden kl.12.30 for at meddele hvorvidt man regner med at møde mandag.
– Er man syg op til en weekend, skal man ringe mandag morgen, såfremt man stadig er syg
– På 3. sygedag skal man ringe til ledelsen og indgå i dialog om det videre sygdomsforløb
– Fra 4. sygedag kan ledelsen bede om en lægeerklæring – i individuelle tilfælde tidligere
– Ledelsen indbyder til sygesamtale efter 3. sygeperiode eller efter individuel vurdering

Lægebesøg
Børnehuset Columbus stiler efter at skabe så stor stabilitet på arbejdspladsen som muligt, og derved det bedst mulige arbejdsmiljø mens vi er på arbejde.
Har man som medarbejder brug for lægebesøg og lignende henstiller vi derfor til at dette lægges udenfor arbejdstiden.
Kan besøg ikke lægges udenfor arbejdstiden gælder følgende retningslinjer:

Konsultation hos egen læge, almindelige tandlægebesøg m.v.
Konsultationer som selv kan planlægges hos læge eller tandlæge skal lægges udenfor arbejdstiden. Det samme gælder rutinemæssige undersøgelser som for eksempel mammografi.
Hvis det ikke er muligt lægges disse besøg udenfor arbejdstiden, så skal man benytte afspadsering.
Ovenstående gælder også konsultationer og rutinemæssige undersøgelser for ens barn.

Behandlinger eller genoptræningsforløb
Deltagelse i behandlinger eller genoptræningsforløb skal lægges så det er til mindst muligt gene for arbejdspladsen.
Det betyder at medarbejdere skal forsøge at lægge sådanne behandlinger eller forløb udenfor arbejdstiden.
Hvis det ikke er muligt at lægge disse behandlinger eller forløb udenfor arbejdstiden eller så det er til mindst mulig gene for arbejdspladsen, så har man som udgangspunkt lov til fravær i arbejdstiden.
Ovenstående gælder også behandlinger eller genoptræningsforløb for ens barn.

Det er vigtigt at medarbejderen informerer nærmeste leder i god tid i tilfælde af, at noget af ovenstående berører tjenesten og derved arbejdets tilrettelæggelse.
Dette giver nærmeste leder mulighed for at omlægge medarbejderens tjeneste så eventuelt fravær berører arbejdspladsen mindst muligt.

Nærmeste leder skal altid modtage dokumentation fra medarbejderen, for deltagelse i behandlinger eller genoptræningsforløb.

(10/2020)

2.2 Ferie, feriefridage og afspadsering

Retningslinjerne skal dels sikre at det er rart at være på arbejde selvom andre skal afvikle ferie og dels at alle har samme muligheder for at afholde ferie.

Ferieåret
Ifølge ferieloven går ferieåret går fra 1. maj til 30. april.

Ansatte i Columbus skal afholde minimum fire ugers ferie eller feriefridage inden 31. december, for at undgå at der ophober sig restferie i foråret.

Der skelnes mellem ferieuger og feriefridage (6. ferieuge). Ferien skal primært afvikles som hele kalenderuger, dog undtaget uger der deles op pga. lukkedage i institutionen.
Ønskes det at holde enkelte fridage bruges den 6. ferieuges feriefridage.

Der kan ikke afholdes ferie eller feriefridage udover det man har krav på ifølge ferieloven.

Tidsfrister
Ønske om ferie skal gives til kontoret mindst fire uger før afholdelse.
Det forventes at ferieønsker forinden er aftalt internt på stuen, både i forhold til de andre kollegaers eventuelle ferieønsker, kurser og møder samt planlægning af aktiviteter på stuen.

Der er særlige tidsfrister for ferieønsker i forbindelse med sommer-, efterårs-, påske, jule- og vinterferie.

De gældende frister skal overholdes af hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og driften af institutionen, og ønsker der afleveres efter de gældende frister kan som udgangspunkt ikke imødekommes.

Ønske om feriefridage (6. ferieuge) kan ønskes udenfor de normale tidsfrister, men skal oplyses til kontoret hurtigst muligt. Ganske særlige forhold omkring arbejdets udførelse i institutionen kan dog betyde et afslag.
Omsorgs- og seniordage ønskes efter samme retningslinjer som feriefridage.

Sommerferie
Alle ansatte skal afholde tre ugers sommerferie indenfor perioden medio juni til og med ultimo august. Ansatte har ifølge loven ret til at holde tre uger samlet, men kan ønske at dele ferien op i to perioder af hhv. 1 og 2 uger.

Sommerferien skal aftales på den stue man er tilknyttet, således at ferieperioderne kun overlapper med én uge, undtagen i uge 29 og 30 hvor to fra samme stue kan have ferie samtidig.
Sommerferie skal ønskes senest med udgangen af januar og skal ifølge ferieloven godkendes senest 1. marts.

Særlige hensyn
Det forventes at personalet på stuerne tager hensyn til hinandens ønsker i forhold til afvikling af ferie, herunder at personale med børn i skolealderen oftere for lov at placere deres ferie samtidig med skolernes ferie.

Udbetaling af ferie
Som udgangspunkt forventes det at alle afholder seks ugers ferie og feriefridage. Dog kan den 6. ferieuge udbetaltes, hvis ledelsen orienteres senest 1. oktober. Ferien vil blive udbetalt 1. maj.

Dispensation
Der kan gives dispensation ift. ovenstående retningslinjer, hvis der søges i god tid inden de almindelige tidsfrister og hvis ønsket er foreneligt med arbejdets tilrettelæggelse i øvrigt.
Det er blandt andet muligt at søge orlov uden løn, med minimum 3 måneders varsel, til længere ferierejser o. lign.

Vikardækning ved ferie
Der er ikke fuld dækning på stuen når en kollega afholder ferie.
Det tilstræbes at:
– én af de faste personaler kommer senest kl. 8.00
– der er vikar på kollegaens lange dag – dog eventuelt først fra kl. 10.00 eller 11.00
– der bliver ikke dækket på kollegaens tidlige dag

Feriefridage dækkes så vidt muligt i samme omfang dog afhængigt af hvor tidligt de er ønsket.
Vi hjælper hinanden på tværs af stuerne i ferieperioderne. Hvis en stue oplever at have væsentligt færre børn end forventet, og alle de ansatte på stuen er på arbejde, vil én fra stuen eventuelt blive tilknyttet en anden stue, hvor der er flere der holder ferie.

Afspadsering
Optjening af afspadsering anses som udgangspunkt som at være nødløsning til dække de timer hvor det er særligt brug for det. Det er ikke meningen at afspadsering skal bruges til at spare sammen til ekstra ferie eller fridage.

Afholdelse af afspadsering skal aftales med kollagerne på stuen så det ikke falder sammen med eventuelle møder, kurser, fridage eller andre i forvejen planlagte aktiviteter på stuen. Hvis afspadsering ligger på en åbne- eller lukkevagt skal det ligeledes aftales med de andre åbnere eller lukkere.
Al afholdelse af afspadsering skal godkendes af en ledelsesperson.

Der kan ikke forventes vikardækning på stuen når der afspadseres.
Hvis en stue oplever at have væsentligt færre børn end det normale, kan man blive pålagt at afspadsere.

Når man holder afspadsering skal man stå til rådighed for arbejdspladsen, dvs. at man ikke må rejse væk, idet man risikere at blive indkaldt på arbejde hvis ledelsen vurderer at det er nødvendigt – dog senest 9.30. Man er i så tilfælde berettiget til kompensation.

(07/2013)

2.3 Pause

Ansatte har ret til 29 minutters pause, såfremt den daglige tjeneste overstiger 6 timer.
Er den daglige tjeneste på 6 timer eller derunder, afholdes ingen pause.

Ifølge overenskomsten skal ansatte stå til rådighed i deres pause og derfor skal man blive i institutionen under afholdelse af pausen.
Man kan dog forlade institutionen i sin pause efter aftale med ledelsen.

Har man fri inden kl. 14.00, er det ikke tilladt at gå ½ time tidligere, og derved afvikle sin pause.

(02/2016)

2.4 Mobiltelefoni

Stuens mobiltelefon skal altid være opladet, tændt og tilgængelig for mindst én af stuens personaler i stuens åbningstid – kl. ca. 8.15 – 15.45.

Privat brug af institutionens telefoner til udgående opkald, er ikke tilladt.

Det er tilladt at benytte private mobiltelefoner til tale, SMS m.m. i pausen.

Det er ikke tilladt at benytte private mobiltelefoner til tale, SMS m.m. i arbejdstiden, med mindre særlige forhold er til stede, såsom sygdom i hjemmet eller lignende.

Ledelsen skal orienteres hvis der er særlige forhold der gør at man kan have brug for at benytte privat mobiltelefon i arbejdstiden.

(09/2010)

2.5 Rygning

Hele Børnehuset Columbus er røgfri zone med følgende undtagelser:

– Nord: Der må ryges i trappegården ved personalerummet på 1. sal

– Syd: Der må ryges på Amerikavej ved Lagkagehusets administrationsindgang

– Lyngby: Der må ryges udenfor hovedindgangen til Stockholmsgave ved det ophængte askebæger

Der må ikke ryges på ture eller ved hjemmebesøg.

Der må kun ryges i pausen.

(09/2010)

2.6 Alkohol og rusmidler

Det er ikke tilladt at indtage alkohol:

– i åbningstiden kl. 7.00 – 17.00
– ved personalemøder
– ved forældremøder
– ved bestyrelsesmøder
– ved arrangementer i institutionen hvor børn og/eller forældre deltager

Det er ikke tilladt under nogen omstændigheder at indtage andre rusmidler i Columbus.

Har man tanker om at en kollega er påvirket af alkohol eller andre rusmidler i arbejdstiden, er man forpligtet til at orientere ledelsen øjeblikkeligt.

(09/2010)

2.7 Computere

Stuens computer må benyttes til:
– Skrivning af dagssedler
– Udarbejdelse af indkaldelser
– Upload af billeder
– Print af billeder
– Opdatering af diverse lister
– Søgning af information om turmål
o. lign

Computeren må ikke benyttes til privat brug.

Det er ikke tilladt at sidde ved computeren i arbejdstiden sammen med børnene eller at gøre sig utilgængelig for børnene på grund af arbejde ved computeren.

Brug af computeren forgår under hvil, for børnehavernes vedkommende, og i middagsstunden for vuggestuernes vedkommende.

Børn arbejder ikke ved computerne.

Efter brug af computeren skal den lukkes sammen og stilles væk.

Det er stuepersonalets ansvar altid at vide hvor stuens computer befinder sig.

Computeren må benyttes indendørs, siddende ved et bord eller i en sofa (uden kravlende børn).
Computeren må ikke benyttes udendørs eller transporteres rundt i åben tilstand sammen med børn.

Nord og Syd:
Stuens computer kan hentes på kontoret efter morgenmødet og skal afleveres på kontoret når den ikke er i brug – dog senest kl. 14.00.
Ved PP-tid dog senest kl. 16.00.

Lyngby:
Stuens computer skal opbevares et sikkert sted i institutionen ved afgang fra Lyngby.

(10/2011)

2.8 Flyttefridag

Personale der fysisk flytter bopæl modtager en flyttefridag med løn.

Flyttefridagen skal aftales med ledelsen, og gives såfremt følgende kriterier er opfyldt:

– den ønskede flyttefridag er forenelig med arbejdets tilrettelæggelse den pågældende dag
– den pågældende medarbejder har været fastansat i Børnehuset Columbus i 12 sammenhængende måneder eller længere
– den pågældende medarbejder ikke har modtaget en flyttefridag indenfor de seneste 12 måneder

(10/2017)

2.9 Forplejning

I Børnehuset Columbus kan personalet tilmelde sig institutionens madklub.
Medlemskab koster kr. 325,00 pr. måned som bliver trukket fra lønnen før skat.
Medlemskab og træk fremgår af lønseddelen.

Medlemsskabet dækker:
– morgenmad
– frokost
– eftermiddagsmad

Er man ikke medlem er det ikke tilladt spise af institutionens morgenmad, frokost eller eftermiddagsmad, med undtagelse af et lille pædagogisk måltid ved frokost.

Ikke-medlemmer kan købe adgang til morgenmad, frokost og eftermiddagsmad for kr. 20,00 pr. dag.
Det skal meddeles på morgenmødet om man ønsker mad den pågældende dag, og beløbet betales kontant til en af ledelsespersonerne.

Institutionen betaler kr. 1.000,00 kr. pr. måned til at dække forplejning til personalemøder.

Kaffe og the er gratis for alle fastansatte og vikarer i institutionen.

(09/2010)

2.10 Pædagogisk planlægning

Uddannet pædagogisk personale har 1,5 timers skemalagt pædagogisk planlægning (PP-tid) pr. måned.

Administrativt arbejde, planlægning m.m. bør foretages i PP-tid.

Opgaver der kan udføres i PP-tid:

– forberedelse af aktiviteter med børn
– dokumentation af aktiviteter (f.eks. plancher med foto og tekst)
– skriftlig refleksioner over egen praksis, pædagogik, børn, relationer, rutiner, indretning m.m.
– forberedelse til forældresamtaler
– underretninger
– handleplaner
– ajourføring af stamkort
– forberedelse til møder
– praksisfortællinger
– referater
– upload af billeder
– læse faglitteratur
– oprydning på stuen og praktiske ting

(05/2012)

2.11 Morgenmøde

Hver morgen når alt personale er mødt ind, afholdes et morgenmøde, hvor den først mødte fra alle stuer samt en ledelsesperson skal deltage.

Morgenmødets primære funktion er at give alle det samlede overblik over dagen, samt ønske hinanden en god dag 🙂

– Alle stuer skal møde op præcis kl. 9.05
– Har man ikke mulighed for at møde op, giver man informationer til en stue som møder op
– Følgende information SKAL med til morgenmødet:
– Max antal børn
– Dagens aktivitet
– Om man har overskud eller brug for hjælp

Ledelsen kan desuden komme med korte informationer eller reminders.

Morgenmødet skal ikke bruges til at tale om uhensigtsmæssigheder og mangler eller til diskussion af et emne.
Er der behov for dette benyttes direkte henvendelse til de relevante personer (inkl. ledelsespersoner), ’Den Sorte Bog’, dagsorden til personalemøde m.m.

For Lyngbys vedkommende aftales de ovenstående ting i bussen.

(07/2013)

2.12 Barns sygdom

Ved barns sygdom har man som medarbejder mulighed for at blive hjemme ved barnets 1. og 2. sygedag.

Proceduren er således at medarbejderen ved barns 1. sygedag skal melde barn syg kl. 7.00, og derefter være til rådighed for telefonisk kontakt indtil kl. 10.00, hvorefter medarbejderen må forvente at kunne holde barns 1. sygedag.

Ved barns 2. sygedag skal medarbejderen igen ringe kl. 7.00, og derefter stå til rådighed for telefonisk kontakt indtil kl 10.00, hvorefter medarbejderen må forvente at kunne holde barns 2. sygedag.

Det forventes at medarbejderen holder kontakt med ledelsen under barnets sygdom.
Det forventes desuden at medarbejderen har en positiv tilgang til mulighederne for ændrede arbejdstider, fx at skulle møde halvdelen af sin planlagte arbejdstid.

Ledelsen har mulighed for at meddele medarbejderen at det ikke kan lade sig gøre at holde barnets 1. og 2. sygedag, såfremt ledelsen forinden har udtømt alle tilgængelige muligheder for at opretholde driften af institutionen.

Såfremt ledelsen konstaterer at enkelte medarbejdere er særligt belastet af behov for barns sygedage, tager ledelsen initiativ til at invitere pågældende medarbejderer til en samtale.
Dette for at fastholde en god dialog, medarbejder og ledelse imellem.

Ved konstateret misbrug af ordningen, kan adgang til fravær inddrages.

(04/2015)

2.13 MED-udvalg

MED står for medindflydelse, medbestemmelse og medansvar.

MED-udvalget består af tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) samt leder og souschef.

TR og AMR repræsenterer alle ansatte i Børnehuset Columbus og derved sikres de ansatte medindflydelse og medbestemmelse.

På MED-udvalgsmøderne drøftes overordnede problemstillinger, som medarbejdere eller ledelse ønsker taget op, ligesom ledelsen informerer om forhold der har betydning for arbejdspladsen.

Medindflydelse betyder at der er åbne og grundige drøftelser mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter, inden ledelsen træffer beslutninger.

Medbestemmelse betyder at medarbejdere og ledelse i fælleskab og ved opnået enighed træffer beslutninger om emner, som ligger inde for de fire forhold: Arbejdsforhold, personaleforhold, arbejdsmiljøforhold og samarbejdsforhold.

Når man har medbestemmelse og medindflydelse, forventes det at man også tager medansvar for de beslutninger der bliver truffet, og er aktiv med til at føre dem ud i den daglige praksis uanset om man er personlig enig i beslutningerne eller ej.

MED-udvalget kan først træffe endelige beslutninger, såfremt hele udvalget opnår enighed.
Ledelsen kan dog til en hver tid benytte sig af sin ledelsesret, og tage den endelige beslutning.
Det skal fremgår af referatet såfremt ledelsen gør brug af denne ret.

Uagtet egne personlige professionelle holdninger, bringes emner videre til MED-udvalgsmøder og fremlægges objektivt.

Procedure for at et emne tages op i MED-udvalget er følgende:

– Medarbejderen afleverer skriftligt ønske til TR- eller AMR-repræsentant senest fredag kl. 12.00 i skemauge 4.
– Formand og næstformand udarbejder prioriteret dagsorden, som er tilgængelig i pauserummet tirsdag i skemauge 1.
– Kommentarer eller input til et eller flere emner på dagsordenen skal afleveres skriftligt til TR- eller AMR-repræsentant som fremlægger disse synspunkter i tilknytning til dagsordenpunktet på MED-mødet.
– MED-mødet afholdes tirsdag i skemauge 2.
– Tilbagemelding fra MED-møde sker via skriftligt referat som sættes i MED-mappen i personalerummet i skemauge 2.

De Fire Forhold

MED-udvalget drøfter emner omkring de fire forhold der omhandler alle medarbejdere – her skitseret med eksempler:

Arbejdsforhold
– arbejdstid og pauser
– tilrettelæggelse af arbejdet
– udarbejdelse af retningslinjer
– velfærdsforanstaltninger (toiletforhold, håndvask, spiseplads)

Ikke selve driften – men arbejdet og opgaveløsningen.

Personaleforhold
– retningslinjer for sygefravær
– ansættelsesprocedure
– kompetenceudvikling
– personalegoder

Ikke personer eller personalesager

Arbejdsmiljøforhold
-Støj
-Indeklima
-Ergonomi
-Trivselsundersøgelse

Ikke den enkelte medarbejders trivsel, arbejdsskader etc.

Samarbejdsforhold
– Kommunikation
– Samarbejde
– Møder
– Information

Ikke samarbejdsrelationer mellem enkelte ansatte samt overenskomstforhold.

(04/2015)

2.14 Retningslinjer for ansættelser

I Columbus forløber nyansættelser på følgende måde.

Pædagoger
Alle ledige pædagogstillinger bliver opslået på Jobindex.
Ledelsen i Columbus læser ansøgninger og udvælger derefter kvalificerede ansøgere.
Ledelsen afholder 1. samtale med interessante, kvalificerede ansøgere.
Derefter udvælger ledelsen dem som går videre til 2. samtale hvor den pågældende stuepædagog deltager. Skal der ansættes to nye pædagoger på en stue, er det ledelsen som står for hele ansættelsesprocessen.
Så vidt det overhovedet er muligt er det stuens pædagog der vælger sin nye kollega, men der kan opstå tilfælde af uenighed og det er i den yderste konsekvens ledelsens ansvar hvem der bliver ansat.

Pædagogmedhjælper
Ansøgere til pædagogmedhjælperstillinger findes på én af følgende måder:
– Interne ansøgere
– Uopfordrede ansøgninger
– Jobopslag på Facebook

Inden udvælgelse af kvalificerede ansøgere spørger ledelsen pædagogerne på den pågældende stue om de har specifikke ønsker til den nye pædagogmedhjælpers kvalifikationer.

Ledelsen udvælger derefter 2 kvalificerede ansøgere som inviteres til samtale med en af stuens pædagoger samt en ledelsesperson.
Den nye pædagogmedhjælper findes så vidt det er muligt blandt disse 2 ansøgere.

Øvrigt personale
Ledige køkkenpersonalestillinger bliver opslået på Jobindex, og det er alene ledelsesteamet som står for ansættelsesprocessen.

Ansøgere til flyverstillinger (allround pædagogmedhjælper) findes på samme måde som ved almindelige pædagogmedhjælpere, men det er alene ledelsesteamet som står for ansættelsesprocessen – eventuelt med input fra pædagoger hvis personen er intern ansøger og fx har arbejdet som vikar.

Generelt
Der kan være situationer hvor ledelsen benytter sig af ledelsesretten til at ansætte udenfor de beskrevne retningslinjer og hvor det alene er ledelsesteamets beslutning hvem der ansættes.
Sådanne ansættelser vil sjældent forekomme og vil altid blive begrundet overfor pågældende stue.

(01/2017)

3.1.1 Alarm, Nord


[Udeladt]

3.1.2 Alarm, Syd


[Udeladt]

3.1.3 Alarm, Lyngby


[Udeladt]

3.2.1 Åbne- og lukkeprocedure, Nord

Morgen

Mødetid kl. 7.00:
– Der laves morgenmadsvognen i køkkenet og dækkes bord i caféen
– Der skiftes blå futter i kurvene ved indgangene samt ordnes vasketøj

Mødetid kl. 7.30:
– En person kører morgenmadsvognen i køkkenet kl. 7.45 og vasker op samt tørrer borde og fejer gulv i caféen efter morgenmad.

Kl. 8.00 er der mødt personale fra alle stuer, og caféen og indendørs legeplads forlades.
Mangler der personale i en vuggestue, tages dennes børn med ind på egen stue eller man bliver på indendørs legeplads med begge stuers børn indtil der møder en ind fra stuen.
Mangler der personale i børnehaven bliver en medarbejder i børnehaven indtil der møder en ind fra stuen.

Mødetid kl. 8.30:
– Henter stuens frugtvogn i køkkenet

Morgenmøde kl. 9.05

Eftermiddag

Fri kl. 16.30:
– En person sørger for at køkkenet ryddes for opvask
– En person går ned med skrald

Fri kl. 17:00:
– Der gås lukkerunde og alle vinduer og døre checkes

3.2.2 Åbne- og lukkeprocedure, Syd

Morgen

Mødetid kl. 7.00:
– En person laver morgenmadsvognen i køkkenet og tager den med ind i fællesrummet
– En person sætter sig ved bordet i fællesrummet og bliver siddende, så børnene føler sig trygge og kan finde ro til at spise
– En person skifter blå futter i kurvene ved indgangene samt ordner vasketøj

Mødetid kl. 7.30:
– En person kører morgenmadsvognen i køkkenet kl. 7.45 og vasker op
– En person tørrer borde og fejer gulv i fællesrummet efter morgenmad

Kl. 8.00 er der mødt personale fra alle stuer, og fællesrummet forlades.
Mangler der personale på nabostuen, tages deres børn med ind på egen stue.
Sæt et skilt på deres dør, så deres forældrene ved hvor de skal aflevere i stedet for og husk stuens krydsliste.

Mødetid kl. 8.30:
– Henter stuens frugtvogn i køkkenet

Morgenmøde kl. 9.05

Eftermiddag

Kl. 15.15 køres eftermiddagsmadvognen i køkkenet og vaskes op.

Fri kl. 15.30:
– Tager stuens skrald ned i skralderum

Kl. 16.15 samles stuerne på de stuer der lukker.

Fri kl. 16.30:
– En person lukker køkkenet af, sørger for opvask og tømmer skrald
– En person ordner køkkenet i loungen, sætter opvaskemaskine i gang og tømmer skrald
– En person sørger for vasketøj i vaskerummet

Fri kl. 17:00:
– Der gås lukkerunde og alle vinduer og døre checkes

3.2.3 Åbne- og lukkeprocedure, Lyngby


[Mangler]

3.3.1 PP-tid og møder, Nord


[Udeladt]

3.3.2 PP-tid og møder, Syd


[Udeladt]

3.3.3 PP-tid og møder, Lyngby


[Udeladt]

4.1 KbhBarn

[Udeladt]

5.1 På vej i en anerkendende retning?

[Udeladt] Berit Bae, Social Kritik, 2003

5.2 Lad dog børnene selv

[Udeladt] Børn&Unge, 2006

5.3 Vuggestuen skal tilbage til børnene

[Udeladt] Børn&Unge, 2011

5.4 Når du er bekymret for et barn – handlevejledning

[Udeladt] Københavns Kommune, Børne- Ungdomsforvaltningen

5.5 En filur hjælper pædagoger og børn på vej

[Udeladt] Børn&Unge, 2014