Pejlemærket:

Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som del af et partnerskab.

(Kilde: Københavns kommune)

En af hjørnestenene i vores arbejde med børnene er forældresamarbejdet mellem Columbus og de enkelte, tilknyttede familier. Samarbejdet er en vital del af at bibeholde de bedste forudsætninger for barnets kontinuerlige læring og trivsel. Vi kalder samarbejdet for et forældrepartnerskab.

Pejlemærke

Forældresamarbejde – forældrepartnerskab

Det gode samarbejde

Samarbejdet binder barnets to verdener sammen. Dét i hjemmet og dét i Columbus. Gennem et respektfuldt forhold med konstruktiv dialog om barnets trivsel, kan det gode samarbejde skabe sammenhæng og kontinuitet for barnet. Målet er at sikre en tryg og rar hverdag i institutionen.

Vi bestræber os på at imødekomme de individuelle behov den enkelte familie måtte have. Samtidig forventer vi også, at forældrene er forstående overfor, at vi skal tilrettelægge en hel børnegruppes trivsel og læring.

Opstart og samtaler

Første kontakt mellem Columbus og familien består af et velkomstbrev fra den stue, hvor barnet skal starte. Herefter laver stuen og forældrene sammen en plan om barnets opstart.

Vi tilbyder løbende samtaler for at værne om det gode forældresamarbejde og barnets trivsel. Det handler om følgende samtaler:

  • Samtale efter 3 måneder: Samtalen tager afsæt i barnets første tid i Columbus. Her er rig mulighed for at få svar på spørgsmål.
  • Årlige samtaler: Hvert år tilbyder vi samtaler lige omkring barnets fødselsdag. Ved femårsalderen tilbydes en samtale til at snakke om den kommende skolestart.
  • Ekstra samtaler: Der er altid mulighed for at få en ekstra samtale, hvis forældre eller medarbejdere har behov for det.

Som forberedelse til samtalerne bruger vi et standardiseret samtalemateriale, som vi også tager udgangspunkt i til samtalerne. Det gør vi for at sikre samme grundlæggende kvalitet ved alle samtaler.

Vi vil gerne inddrage og engagere forældre i det daglige, pædagogiske arbejde og er altid åbne overfor, at de kan deltage på ture. Der er også mulighed for at forældre inddrages i vores temaarbejde, når det er relevant.

Vi mener, at alle forældre har baggrunde og interesser, der kan bidrage til vores pædagogiske arbejde. Derfor opfordrer vi forældrene til at deltage i det daglige, pædagogiske arbejde, når det giver mening. Når forældrene inddrages og deltager aktivt, styrker det samtidig også samarbejdet mellem Columbus og familierne.

Forældreengagement

Sociale arrangementer

Flere gange om året afholder vi faste, sociale arrangementer for alle familier i Columbus. Det er blandt andet Columbusløb, sommerfest og julefest. Stuerne kan derudover selv arrangere forældrekaffe på forældrenes initiativ.

Vi ser det som en vigtig del af forældresamarbejdet at anerkende hver enkel families ressourcer og behov og vi har forståelse for, at familier ikke altid kan deltage.

Forældrebestyrelse og forældremøder

Vi har en bestyrelse, der både fungerer som virksomhedsbestyrelse, med det overordnede økonomiske ansvar, og som forældrebestyrelse.

Hvis forældre ønsker at specifikke emner, bliver taget op i bestyrelsen, foretrækker vi, at ledelsen først kontaktes. Så kan ledelsen afklare, om det er et emne, som bestyrelsen skal tage stilling til.

Vi afholder forældremøde en gang om året. Her er der både valg til bestyrelsen og stueforældremøder. Det sker også, at vi med mellemrum inviterer til tematiserede forældremøder med en oplægsholder.