Sammenhæng – også i overgange

Ordet ”overgange” dækker over skift i barnets liv fra hjem til daginstitution, fra vuggestuen til børnehave samt fra børnehave til skole og fritidstilbud.

I Børnehuset Columbus mener vi selv, at vi har en høj grad af respekt i tilgangen til samarbejdet med familien.
Vi tilbyder desuden løbende forskellige forældresamtaler og det er vores erfaring at dette letter forløbet i forbindelse med de forskellige overgange som barnet skal i gennem.

Start i vuggestue
Når en familie har fået en plads i Børnehuset Columbus sender vi et velkomstbrev, hvor vi opfordrer familien til at besøge vuggestuen inden de skal starte.

Vi sørger for at der er god tid til at modtage den nye familie, så der skabes et godt fundament for et fremtidigt samarbejde.

Vi har særlig fokus på at ikke bare barnet men familien som helhed oplever trygge rammer.
De trygge rammer skaber vi ved at være nærværende, lyttende og spørgende blandt andet i forhold til barnets hverdag og rutiner derhjemme.

Fra vuggestue til børnehave.
I Børnehuset Columbus foregår de fleste overgange mellem vuggestue og børnehave internt.

I tiden op til dette skift sørger vi for at barnet besøger sin nye børnehavestue så ofte som muligt sammen med en pædagog og eventuelt andre børn fra vuggestuen.
Dette gør at barnet gradvist lærer både børn og personale i børnehaven at kende og det skaber en tryg og glidende overgang for barnet.
Desuden opfordrer vi forældrene til at besøge børnehaven inden start.

For at skabe kontinuitet og opnå forståelse, udveksler pædagogerne relevant viden om barnet og familien i forbindelse med overgangen.

Såfremt barnet komme fra en anden institution, modtager vi som udgangspunkt ikke viden om barnet og familien. Derfor efterspørger vi gerne en skriftlig overlevering fra tidligere institution.
Starten i børnehaven vil derfor i højere grad foregå som ”Start i vuggestue” beskrevet ovenfor.

Overgang fra børnehave til skole.
Alle kommende skolestartere deltager i et fast skoleforberedende forløb kaldet ”Storegruppen”
På grund af Columbus’ størrelse har vi typisk opdelt gruppen af kommende skolestartere i 4 mindre grupper, som hver har en fast pædagog tilknyttet.

En afdelingsleder er ansvarlig for de overordnede aktiviteter i storegrupperne.

Der er tre faste temaer som storegruppearbejdet tager afsæt i:

-det forpligtende fællesskab, konfliktcirklen, motorik.
-mig selv.                                                                      -matematisk opmærksomhed

For at introducere skolestarterne for hvad der venter efter børnehaven, besøger børnene i storegrupperne en skole og et fritidstilbud i lokalområdet.

Vi udarbejder en vidensoverdragelse på alle kommende skolestartere, som sendes til skolen/fritidstilbuddet.
Vidensoverdragelsen er skriftlig og foregår i samspil med forældrene.

(06/2021)