Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog

Hvad gør vi

I Columbus vægter vi sprogarbejdet højt.
Vi ser sprogstimulering som redskab til at støtte og udvikle børnene i deres sociale og personlige kompetencer

Vi arbejder med understøttende sprogstrategier i vores samtaler med børnene i hverdagen, samt som opfordring og inspiration til forældre.

Vi tager udgangspunkt i de 10 understøttende sprogstrategier (PDF) fra Socialstyrelsens hjemmeside sprogpakken.dk, hvilket blandt andet handler om, at vi ikke direkte retter børnenes sproglige fejl men derimod gentager barnets sætninger korrekt; at vente på barnet og giver tid til at svare og om at sætte ord på barnets følelser og tanker.

Vi anerkender vigtigheden af at inkludere forældrene i at støtte barnets i dets sproglige udvikling og ser forældresamarbejdet som et partnerskab.

Hvordan gør vi det

IMG_0528.JPGFor at sikre vores sprogarbejde og barnets sproglige udvikling mest muligt, udfører vi i Columbus sprogtest på alle 3-årige.
Det er en ekstra indsats som er særligt for os.

Derudover sprogtester vi 5-årige når der er behov for det, ligesom vi etablerer særlig indsats til børn med øget behov.

Alle stuer i Columbus holder hver dag samling med sproget i fokus.
Til vuggestuesamlinger synges der primært sange og leges små lege blandt andet med inspiration fra bogen ”SOL” af Helle Iben Bylander.
Til børnehavesamlinger tales der eksempelvis om forskellige begreber, og gives plads til barnets fortællinger.
Desuden har vi ugentlige aktiviteter med sproget i fokus, herunder dialogisk læsning.

Columbus har et bibliotek tilgængeligt for mindre børnegrupper, hvor der er plads til ro og fordybelse, og alle tre afdelinger har et sprogskab med forskellige sprogstimulerende materialer som står til fri rådighed for alle pædagoger.

Hvordan er vi organiseret

Vi har 6 sprogansvarlige i Columbus, som er fordelt i både børnehave og vuggestue i hver af vores tre afdelinger.

Alle sprogansvarlige er naturligvis uddannet pædagoger og de varetager alle sprogtests men sørger også for daglig inspiration og oplæg ved personalemøder, så hele institutionen får del i sprogarbejdet.

Alle sprogansvarlige i Columbus skal have deltaget i ”Grundkursus i børns sprog og sprogudvikling – vuggestue/børnehave” som udbydes af Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune og løber over 3 dage.
Desuden deltager de på diverse relevante møder i forvaltningen.

Vores nuværende sprogansvarlige har der ud over været på et 3 dages sprogkursus ved Helle Iben Bylander med udgangspunkt i bogen Sprogtilegnelse i et inkluderende perspektiv.

Vi har 4 årlige temadage om sprog i Columbus hvor de sprogansvarlige i fællesskab arbejder med sprogstrategier for Columbus.
Temadagene har en høj prioritet og er fuldt vikardækket.