Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog

Pejlemærke

Sprogindsatsen

- muligheder gennem sprog

Pejlemærket:

Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres sprog.

(Kilde: Københavns kommune)

Vi ser sprogstimulering som et redskab til støtte og udvikling i børnenes sociale og personlige kompetencer. Derfor vægter vi sprogarbejdet højt.

Pædagoger såvel som forældre spiller en central rolle i barnets sproglige udvikling. Vi anerkender derfor vigtigheden i at inkludere forældrene i at støtte barnet sprogligt og bringe pædagogens kompetencer ind i læringsmiljøet omkring sprog.

Aktiviteter, der styrker den sproglige udvikling

Vi arbejder med sprog som en integreret del af hverdagen i Columbus. Sproget udvikles nemlig bedst i samspillet mellem mennesker. Mere konkret har vi fokus på sproget i dagligdagens rutiner og i de planlagte, pædagogiske aktiviteter. Hver dag holder stuerne samling, hvor sproget også er i fokus.

Vi har et bibliotek tilgængeligt for de mindre børnegrupper. Her er der plads til en rolig stund og fordybelse i bøgernes univers. Alle tre afdelinger i Columbus har et sprogskab, der indeholder materialer til at stimulere børnenes sprog.

Hvert år afholder vi to sproguger, hvor alle stuer fordyber sig i arbejdet med sprog. Her sætter de sprogansvarlige rammerne for ugerne, også hvordan den rundes af og evalueres.

I vuggestuen arbejder vi med SprogTrappen.

SprogTrappen er et forebyggende sprogpædagogisk redskab, hvis formål er at understøtte fagpersonalets arbejde med børns tidlige sprogudvikling ved systematisk at følge det enkelte barns udvikling over tid på baggrund af de observationer, der gøres i hverdagen.

Det gør vi for på bedste vis at kunne sikre, at vi får øje på alle børn, der har behov for en særlig indsats i deres sproglige udvikling.

Når børnene rykker videre til børnehaven, laver vi sproglige vurderinger af alle treårige. Og på baggrund af testen kan vi afgøre, om der er behov for en vurdering igen, når børnene bliver fire og fem år. Med alle børn, der har behov for en særlig indsats, sikrer vi en løbende kontakt med forældre og eksterne samarbejdspartnere for at støtte børnene bedst.

Tidlig Registrering af Sprogudvikling

Sprogansvarlig

Vi har tre sprogansvarlige pædagoger fordelt på de tre afdelinger i Columbus.

Udover at støtte børnene i deres sproglige udvikling sikrer de sprogansvarlige også, at hele institutionen bliver en del af sprogarbejdet. Det gør de gennem oplæg på personalemøder og koordinering af sproguger.

De sprogansvarlige har også det overordnede ansvar for de sproglige vurderinger af børnene, men der er en udpeget pædagog på hver stue, der står for selve testen.

Hvert år afholdes tre sprog-temadage, hvor de sprogansvarlige i fællesskab udarbejder sprogstrategier for hele Columbus.

Sprogindsatsen styrkes yderligere i vores samarbejde med Netværket Flora, som vi er en del af.