Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

I Børnehuset Columbus har vi en høj grad af systematik i vores tilgang til det pædagogiske arbejde.
Det har vi fordi det kvalificerer arbejdet og sikrer et højt fagligt niveau.

Planlægningen af pædagogiske aktiviteter og tiltag er vigtigt for os, da det skaber grundlaget for en systematisk evaluerings- og refleksionsproces efterfølgende.

Overordnet set foregår vores pædagogiske proces således:

Planlægning  Udførelse  Dokumentation  Evaluering

Vi stiller krav til hinanden om at der løbende foregår en åben refleksion over den pædagogiske praksis i alle led af processerne.

Sådan gør vi
En vigtig forudsætning for kvalitet i vores pædagogiske arbejde er at der afsat tid til at arbejde med alle dele af processen.
Opbygningen af det pædagogiske arbejde i Columbus ser ud som følger:

– Tema
Hvert år vælges et overordnet tema som alle planlagte aktiviteter i Columbus skal tænkes ind i.
Temaet fungerer som en fælles referenceramme og inspirationskilde til praktisk planlægning af pædagogiske aktiviteter.
Dette er blandt andet med til at skabe en fællesskabsfølelse på tværs alle afdelinger og stuer.

– 4-ugersplaner
Alle stuer er forpligtet til at planlægge pædagogiske aktiviteter i 4-ugersintervaller.
4-ugersplanen tager afsæt i det fælles tema og skal samtidigt forholde sig til den styrkede pædagogiske læreplaner.
Dette for at sikre kvalitet i vores arbejde gennem ordentligt forberedte aktiviteter.
Desuden bliver 4-ugersplanerne evalueret efter hver 4-ugersperiode og denne planlægnings- og evalueringsproces kan ses som en spiral hvor der hele tiden bygges nyt på læring for børnene.

– Dagsedler
Hver dag laver hver stue en dagseddel med en beskrivelse af dagens aktiviteter. Dagsedlen indeholder information om læreplanstema, målsætning samt en beskrivelse af dagens aktiviteter.
Dette for at dokumentere det pædagogiske arbejde, samt give forældre et indblik i barnets dag, og derved en god basis for at kunne tale med barnet om dagens oplevelser.

– Læreplansdokumentiationsskema
Hver stue bruger dette skema som dokumentation og internt styringsredskab til at sikre at deres pædagogiske arbejde refererer til de styrkede pædagogiske læreplaner. Skemaet udfyldes på daglig basis.

– Pædagogisk tid
Alle pædagoger i Columbus er sikret 1,5 times skemalagt pædagogisk tid hver måned.
Der er desuden skemalagt yderligere pædagogisk tid til hver stue, som kan benyttes, såfremt det er muligt.
Den pædagogiske tid forventes benyttet til planlægning af pædagogiske aktiviteter, planlægning af forældresamtaler, samt andre opgaver relateret til børnegruppen på stuen.

– Stuemøder
Alle stuer afholder minimum et skemalagt stuemøde om måneden hvor både pædagoger og pædagogmedhjælpere deltager.
Det primære arbejde på stuemøderne er at udarbejde den obligatoriske 4-ugersplan samt trivsels-gennemgang af stuens børn.

– Pædagogmøder
Alle pædagoger i Columbus deltager i et pædagogmøde en gang om måneden.
På møderne benytter vi os i høj grad af hinandens ressourcer og kompetencer for at opnå en udveksling af faglig viden.
Pædagogmøderne er tematiseret, i store træk planlagt for et år af gangen og spænder over følgende:
– udviklingsorienteret gruppearbejde med afsæt i daglig praksis
– fælles efteruddannelse i form af oplæg eller foredrag
– præcisering og konsolidering af eksisterende praksis
Desuden benytter vi os periodisk af praksisfortællinger som refleksionsmetode.

– Temamøder i netværk
Columbus er en del af Netværket Flora, som er et netværk af selvejende institutioner på Vesterbro.
Indenfor netværkets rammer afholdes der årligt to temamøder, hvor pædagoger fra hele netværket samles og inspireres af en ekstern oplægsholder.
Temamøderne tager afsæt i relevante pædagogiske emner og planlægges med henblik på opkvalificering af netværkets pædagogiske medarbejdere.

Modeller og metoder
I vores fastlagte pædagogiske aktiviteter på tværs af stuerne – kaldet ”Værksteder” – benytter vi os af en metode der bygger på SMTTE-modellen.
På metoden er koblet en matrix-model som tilgodeser den styrkede pædagogiske læreplan.

Sådan ser vi at det virker
Vi oplever, at vi har en veletableret evalueringsmodel implementeret i vores 4 ugers planer, som medvirker til at pædagogiske tilgange løbende justeres for det bedste resultat i arbejdet med alle børn i Børnehuset Columbus.
Refleksion over egen praksis og en systematisk tilgang til evaluering giver os i Børnehuset Columbus et solidt fundament for vores pædagogiske praksis.

(06/2021)