Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Pejlemærke

Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

Pejlemærket:

Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der – på mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børne- og ungegruppe og øvrige lokale forhold.

(Kilde: Københavns kommune)

Vi har en høj grad af systematik i vores tilgang til det pædagogiske arbejde, da det kvalificerer vores arbejde og er med til at sikre et højt fagligt niveau.

Planlægning af pædagogiske aktiviteter er alfa og omega. Det skaber nemlig grundlaget for en systematisk evaluerings- og refleksionsproces efterfølgende.

Vores pædagogiske proces udspiller sig således:

Planlægning 🡪 Udførelse 🡪 Dokumentation 🡪 Evaluering

Internt stiller vi krav til hinanden om, at vi løbende reflekterer over vores pædagogiske praksis i alle led af processen. Således udvikler vi os kontinuerligt.

Elementerne i det pædagogiske arbejde

For at kunne sikre samme høje niveau af kvalitet i vores pædagogiske arbejde, er det vigtigt, at vi afsætter tid til alle dele i processen.

Opbygningen af det pædagogiske arbejde ser sådan ud – i otte punkter:

1. Årstema

Hvert år udvælger vi et overordnet tema, som paraply for alle planlagte aktiviteter i Columbus. Temaet er en fælles referenceramme og en inspirationskilde til den praktiske planlægning af årets pædagogiske aktiviteter. Det er blandt andet med til at skabe en fællesskabsfølelse, der strækker sig på tværs af alle afdelinger og stuer.

2. 4-ugersplaner

Alle stuer planlægger deres pædagogiske aktiviteter fire uger ad gangen. Planen tager udgangspunkt i det overordnede tema og er med til at sikre, at alle aktiviteter er ordentligt forberedt. Det giver en ro hos personalet og børnene, når de ved, hvad de skal. Efter hver fireugers periode evalueres planen for at opretholde den gode kvalitet.

3. Dagsedler

Dagsedlen beskriver dagens aktiviteter. Den indeholder samtidig informationer om læreplanstema og målsætning. Formålet med dagsedlerne er at dokumentere det pædagogiske arbejde og give forældrene et indblik i barnets dag, som gør det muligt, at kunne snakke med barnet om dagen og hvad de har oplevet.

4. Skema for dokumentation af læreplanen

Den enkelte stue bruger skemaet både som dokumentation, men også til at sikre at deres pædagogiske arbejde refererer til de styrkede, pædagogiske læreplaner. Skemaet udfyldes hver dag.

5. Pædagogisk tid

Alle pædagoger i Columbus er sikret minimum halvanden times skemalagt pædagogisk tid hver måned. Derudover er der skemalagt yderligere pædagogisk tid til hver stue, som benyttes, når det er muligt. Tiden skal som udgangspunkt bruges til planlægning af pædagogiske aktiviteter, planlægning af forældresamtaler og andre opgaver, som relaterer sig til børnegruppen på stuen.

6. Stuemøder

Som minimum en gang om måneden afholder hver stue et møde, hvor både pædagoger og pædagogmedhjælpere deltager. Det primære formål med møderne er at udarbejde den obligatoriske 4-ugersplan og trivselsgennemgang af stuens børn.

7. Pædagogmøder

Alle pædagoger deltager i et pædagogmøde en gang om måneden. På møderne udveksler vi hver vores faglige viden og kan dermed trække på hinandens individuelle ressourcer og kompetencer.

Hvert møde har et tema og er i store træk planlagt et år ad gangen. De spænder over:

  • Udviklingsorienteret gruppearbejde med afsæt i daglig praksis
  • Fælles efteruddannelse i form af oplæg eller foredrag
  • Præcisering og konsolidering af eksisterende praksis

Som refleksionsmetode bruger vi nogle gange vores egne praksisfortællinger.

8. Temamøder i Netværket Flora

Columbus er den del af Netværket Flora, som er et netværk af selvejende institutioner på Vesterbro. To gange om året afholdes temamøder, hvor pædagoger mødes til inspirerende oplæg. Møderne tager udgangspunkt i relevante pædagogiske emner og skal være med til at bidrage til opkvalificering af netværkets pædagoger.

Vi har en grundig og veletableret evalueringsmodel i vores 4-ugersplaner. Den medvirker til, at vi løbende kan justere vores pædagogiske tilgange, så vi opnår det bedste arbejde med alle børn i Columbus.

Vores refleksion over egen praksis og den systematiske tilgang til evaluering giver os et solidt fundament for hele vores pædagogiske praksis.

Et solidt fundament for vores pædagogiske praksis